under Portrait, Nudity, Style on July 18, 2020

Yulya Shevtsova by Artmey MostovoyYulya Shevtsova by Artemy Mostovoy Yulya Shevtsova by Artmey MostovoyYulya Shevtsova by Artemy Mostovoy

A thoughtful Yulya Shevtsova visits with Artemy Mostovoy.