under Fashion, Portrait on March 24, 2015

Yana Sotnikova by Alessandro CasagrandeYana Sotnikova by Alessandro Casagrande Yana Sotnikova by Alessandro Casagrande Yana Sotnikova by Alessandro Casagrande Yana Sotnikova by Alessandro Casagrande Yana Sotnikova by Alessandro Casagrande Yana Sotnikova by Alessandro Casagrande Yana Sotnikova by Alessandro Casagrande

Alessandro Casagrande frames up a minimally-outfitted Yana Sotnikova.