Vlada Roslyakova by Thanassis Krikis for Numéro Russia

Vlada Roslyakova photographed by Thanassis Krikis for Numéro Russia #5, August 2013

More Stories
Alexandra Romanovna by Yura Semenov
Alexandra Romanovna by Yura Semenov