under Nudity, Portrait on November 3, 2019

Viktoria Yarova by Sacha Leyendecker Viktoria Yarova by Sacha Leyendecker Viktoria Yarova by Sacha Leyendecker Viktoria Yarova by Sacha Leyendecker Viktoria Yarova by Sacha Leyendecker Viktoria Yarova by Sacha Leyendecker

Captured by Sacha Leyendecker, Viktoria Yarova procrastinates getting ready.