under Fashion on June 10, 2018

Vasilisa Sarovskaya by Alexey Trifonov Vasilisa Sarovskaya by Alexey Trifonov

In Moscow, Vasilisa Sarovskaya is the subject of Alexey Trifonov.