under Editorial, Fashion on November 27, 2017

Vanessa Moody by Stas Komarovski for Telegraph UK Vanessa Moody by Stas Komarovski for Telegraph UK Vanessa Moody by Stas Komarovski for Telegraph UK Vanessa Moody by Stas Komarovski for Telegraph UK

The Telegraph presents Vanessa Moody as shot by Stas Komarovski.