under Portrait, Style on August 2, 2020

Valeriya Kononenko by Anastasia Olenich Valeriya Kononenko by Anastasia Olenich Valeriya Kononenko by Anastasia Olenich

Newcomer Valeriya Kononenko gets a portfolio refresh courtesy of Anastasia Olenich.