under Fashion, Portrait on May 25, 2020

Tanya Glotova by Elena Volotova Tanya Glotova by Elena Volotova Tanya Glotova by Elena Volotova

Blue-eyed blonde Tanya Glotova looks into the lens of Elena Volotova.