under Editorial, Fashion on June 24, 2020

Sonya Gritsyuk by Diana Kravchyshyn for NoModels Sonya Gritsyuk by Diana Kravchyshyn for NoModels Sonya Gritsyuk by Diana Kravchyshyn for NoModels

Diana Kravchyshyn composes frames around a tanned Sonya Gritsyuk.