under Fashion, Portrait on November 9, 2019

Sasha Shamshetdinova by Ilya Koshelev Sasha Shamshetdinova by Ilya Koshelev Sasha Shamshetdinova by Ilya Koshelev

Freckled new face Sasha Shamshetdinova gets a portfolio update courtesy of Ilya Koshelev.