under Fashion, Nudity, Portrait on May 11, 2020

Olga Novikova by Viktoria Zolotovskaya Olga Novikova by Viktoria Zolotovskaya Olga Novikova by Viktoria Zolotovskaya

With photographer Viktoria Zolotovskaya, Olga Novikova wears a cute white dress to the beach.