under Nudity, Portrait on July 18, 2020

Olga Garlachuk by Alexander Talyuka Olga Garlachuk by Alexander Talyuka Olga Garlachuk by Alexander Talyuka

Nude in bed is Olga Gorlachuk, a muse of Alexander Talyuka.