under Fashion, Nudity, Portrait on September 20, 2019

Olesya Ivanishcheva by Maxim Gagarin Olesya Ivanishcheva by Maxim Gagarin

Silent shots from the studio feature Olesya Ivanishcheva as lensed by Maxim Gagarin.