under Fashion, Portrait on January 19, 2020

Olesya Filippova by Maria Palagushkina Olesya Filippova by Maria Palagushkina Olesya Filippova by Maria Palagushkina

Casual captures by Maria Palagushkina feature redhead Olesya Filippova.