under Nudity, Portrait on March 29, 2020

Nadya Yumasheva by Nicholas Fols Nadya Yumasheva by Nicholas Fols Nadya Yumasheva by Nicholas Fols Nadya Yumasheva by Nicholas Fols Nadya Yumasheva by Nicholas Fols Nadya Yumasheva by Nicholas Fols Nadya Yumasheva by Nicholas Fols Nadya Yumasheva by Nicholas Fols Nadya Yumasheva by Nicholas Fols

Nicholas Fols makes compositions with Nadya Yumasheva in the bathtub.