under Editorial, Fashion, Nudity on March 19, 2016

Nadja Bender by Bojana Tatarska for Glass Magazine Nadja Bender by Bojana Tatarska for Glass Magazine Nadja Bender by Bojana Tatarska for Glass Magazine Nadja Bender by Bojana Tatarska for Glass Magazine Nadja Bender by Bojana Tatarska for Glass Magazine Nadja Bender by Bojana Tatarska for Glass Magazine Nadja Bender by Bojana Tatarska for Glass Magazine

Nadja Bender looks into the lens of Bojana Tatarska as the two team up for a Glass Magazine cover shoot.