Miranda Kerr by Sebastian Faena for V Magazine

Miranda Kerr photographed by Sebastian Faena for V Magazine #85, September 2013

More Stories
Miranda Kerr photographed by Sebastian Faena for V Magazine #85, September 2013 1
Nelly Bugaeva by Ivan Lykov