under Fashion, Editorial on February 9, 2020

Masha Melnyk by Tanya Timal for NoModels Masha Melnyk by Tanya Timal for NoModels Masha Melnyk by Tanya Timal for NoModels Masha Melnyk by Tanya Timal for NoModels Masha Melnyk by Tanya Timal for NoModels Masha Melnyk by Tanya Timal for NoModels Masha Melnyk by Tanya Timal for NoModels

The exhilaratingly beautiful Masha Melnyk poses for Tanya Timal in the studio.