Lara Stone by Inez and Vinoodh for Porter Magazine

Lara Stone covers Porter Magazine

More Stories
Portraits by Evgeny Potanin
Portraits by Evgeny Potanin