under Fashion, Portrait on July 12, 2019

Katya Fyodorova by Yulia Ezepova Katya Fyodorova by Yulia Ezepova Katya Fyodorova by Yulia Ezepova Katya Fyodorova by Yulia Ezepova Katya Fyodorova by Yulia Ezepova

In Saint Petersburg, Yulia Ezepova captures Katya Fyodorova in black and white.