under Editorial, Fashion on March 2, 2015

Julia van Os by Ezra Petronio for Flair Magazine Julia van Os by Ezra Petronio for Flair Magazine Julia van Os by Ezra Petronio for Flair Magazine

Ezra Petronio hits Julia Van Os with head-on flash for Flair Magazine.