under Nudity, Portrait on October 16, 2020

Ekaterina Feofanova by Alena Rozbytska Ekaterina Feofanova by Alena Rozbytska Ekaterina Feofanova by Alena Rozbytska

Bronzed brunette Ekaterina Feofanova is backlit in stills by Alena Rozbytska.