under Editorial, Fashion on June 2, 2017

Edyta Zajac-Rzezniczak by Aldona Karczmarczyk for Viva Magazyn Edyta Zajac-Rzezniczak by Aldona Karczmarczyk for Viva Magazyn Edyta Zajac-Rzezniczak by Aldona Karczmarczyk for Viva Magazyn Edyta Zajac-Rzezniczak by Aldona Karczmarczyk for Viva Magazyn Edyta Zajac-Rzezniczak by Aldona Karczmarczyk for Viva Magazyn

Edyta Zajac is photographed editorially for Polish Viva! Magazine.