under Fashion, Portrait on August 8, 2019

Dasha Koroy by Igor Vavilov Dasha Koroy by Igor Vavilov Dasha Koroy by Igor Vavilov

Russian Daria Koroy gets a portfolio update courtesy of Igor Vavilov.