under Fashion, Portrait on May 28, 2020

Anya Davydovich by Igor Vavilov Anya Davydovich by Igor Vavilov

Anya Davydovich wears black on black for a portfolio shoot with Igor Vavilov.