under Not Fashion, Nudity, Portrait on November 19, 2015

Anastasia Scheglova by Igor Koshelev Anastasia Scheglova by Igor Koshelev Anastasia Scheglova by Igor Koshelev Anastasia Scheglova by Igor Koshelev Anastasia Scheglova by Igor Koshelev

It may be getting cold outside but Anastasiya Scheglova and Igor Koshelev will have no part of it.