under Nudity, Portrait on August 17, 2020

Anastasiya Scheglova by Evgeniy Kuznetsov Anastasiya Scheglova by Evgeniy Kuznetsov Anastasiya Scheglova by Evgeniy Kuznetsov Anastasiya Scheglova by Evgeniy Kuznetsov

Evgeniy Kuznetsov aims his camera the way of a scantily-clad Anastasiya Scheglova.