under Fashion, Portrait on October 20, 2019

Anastasiya Scheglova by Elena Volotova Anastasiya Scheglova by Elena Volotova Anastasiya Scheglova by Elena Volotova 1

The effortless Anastasiya Scheglova wears white before Elena Volotova.