under Nudity, Portrait on April 27, 2020

Anastasia Kuyvasheva by Cayetano González Anastasia Kuyvasheva by Cayetano González Anastasia Kuyvasheva by Cayetano González Anastasia Kuyvasheva by Cayetano González Anastasia Kuyvasheva by Cayetano González

Natural light enthusiast Cayetano González photographs the effortless Anastasia Kuyvasheva.