under Fashion, Portrait on November 16, 2018

Aliyah Galyautdinova by Roman Mashevsky Aliyah Galyautdinova by Roman Mashevsky

Aliyah Galyautdinova stares down the lens of analog photographer Roman Mashevsky.