under Fashion, Nudity, Portrait on March 5, 2017

Aliya Galyautdinova by Gigi Ben Artzi for P Magazine Aliya Galyautdinova by Gigi Ben Artzi for P Magazine Aliya Galyautdinova by Gigi Ben Artzi for P Magazine Aliya Galyautdinova by Gigi Ben Artzi for P Magazine

Aliyah Galyautdinova wears next-to-nothing for P Magazine.