under Fashion, Portrait on October 3, 2020

Alexandra Spiridonova by Veronika Smirnova Alexandra Spiridonova by Veronika Smirnova Alexandra Spiridonova by Veronika Smirnova

Alexandra Spiridonova is a stunner as captured by Veronika Smirnova.