Pirelli Archives

50 Years of Pirelli Calendar

More Stories
50 Years of Pirelli Calendar 1
Sandra Istomina by Anastasiya Máltseva